SZÜLŐI KÖZÖSSÉG

Az intézményben a szülőknek a Közoktatásról szóló törvényben meghatározott jogaik érvé-nyesítése, kötelességük teljesítése érdekében Szülői Szervezet működik (továbbiakban: SzSz).

Az intézményünkben 3 Szülői Szervezet működik. Szülői Szervezetek:

  • középiskolai: 2-2 képviselő osztályonként
  • általános iskolai2-2 képviselő osztályonként,

Az osztályok szülői szervezetei a szülők köréből elnököt, elnökhelyettest és gazdasági ügye-ket intézőt (pénztárost) választanak, akik kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat az SzSz elnöke segítségével juttatják el az iskola főigazgatójához, vagy az intézményegység-vezetőkhöz. (Felnőttoktatásnál az osztálytitkár képviseli az osztályt.) Az iskolai SzSz legma-gasabb szintű döntéshozó szerve az iskolai SzSz választmánya. Az iskolai SzSz választmá-nyának munkájában az osztályok szülői szervezeteinek elnökei illetve elnökhelyettesei vesz-nek részt. Az iskolai SzSz választmánya a szülők javaslatai alapján évenként megválasztja az iskolai SzSz tisztségviselőit:

  • elnök
  • elnökhelyettes
  • pénztáros.

 Tevékenységét saját szervezeti és működési szabályzata alapján végzi. Az intézményegységek SzSz elnökei az intézményegység-vezetőkkel tartják a kapcsolatot.

Az intézményegység-vezető és az SzSz választmánya az éves munkatervben meghatározottak alapján ül össze. A megbeszélésről jegyzőkönyv készül. Időpontját az éves munkaterv tartal-mazza. Az iskolai SzSz választmánya akkor határozatképes, ha azon az érdekelteknek több mint 50%-a jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az SzSz a jogszabályokban meghatározott jogkörrel rendelkezik, saját működési rendje szerint dolgozik.